Obchodní podmínky Autoškola jinak!

Všeobecné obchodní podmínky a školní řád autoškoly (platné od 1.9.2019)

Smlouva o výuce a výcviku
Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku (dále jen výcvik) mezi autoškolou Autoškola jinak s.r.o. (dále jen autoškola) a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 89/2012 sb., NOZ a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzená posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí minimálně zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška").

Podmínky přijetí k výuce a výcviku
Provozovatel autoškoly přijme k výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost za předpokladu, že:
1. Pokud je žadatel mladší 18 let, musí být žádost doložena písemným souhlasem, tj neověřeným podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o řidičské oprávnění.
2. Ke dni ukončení výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců
3. Není nezpůsobilá k právním úkonům
4. Je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona
5. Má trvalý pobyt na území České republiky, nebo přechodný pobyt na území ČR, který trvá alespoň 185 dní
6. Pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců, splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon
7. Není ve výkonu sankce, nebo trestu, zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení mot. vozidel.

Žadatel podáním řádně vyplněné přihlášky a zaplacením potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami autoškoly.

Kurzovné
Výše kurzovného je jednotná, a to ve výši 29 900 Kč za kompletní kurz s cílem získat řidičské oprávnění sk. B.
Při přihlášení do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné v min. výši 10 000 Kč. Záloha je součástí celkové ceny kurzu a slouží k potvrzení zájmu žadatele účastnit se výuky a výcviku a k hrazení fixních nákladů na výuku teoretických předmětů autoškoly. Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu. Doplatek do celkové ceny kurzovného musí být uhrazen nejpozději 1 týden před termínem zahájení kurzu. Obě částky jsou hrazeny bezhotovostně na účet autoškoly na základě vystavené zálohové faktury, resp. faktury daňového dokladu.

Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly i bez udání důvodu. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě, nejlépe e-mailem. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

Autoškole v případě předčasného ukončení výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na celkovou cenu kurzu bez nároku na vrácení.

Na požádání žadatele autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, vystaví doklad o absolvovaném výcviku.

Zanechání studia
Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy nebo od ukončení teoretické výuky, doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého učitele, nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu a žadatel v této době nepožádal písemně autoškolu o přerušení, nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.

Ukončením kurzu tímto způsobem zanikají žadateli jakékoliv finanční nároky.

Pokud uplynula od poslední absolvované kondiční jízdy (KJ) doba přesahující 90 dní (90 dní je platnost nabízené služby za původních podmínek hrazené předem), a během 90 dní od objednání KJ nebylo písemně dohodnuto jinak, považují se zbylé KJ za bez náhrady zmařené a jejich úhrada za storno poplatek.

Cvičné jízdy
1 hodina cvičné jízda trvá 45 min., pokud se žadatel a učitel výslovně nedohodnou na spojení dvou cvičných jízd na jednu 90 minutovou výcvikovou hodinu.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého učitele. Termín jízdy je žadatel povinen potvrdit neprodleně písemnou formou, nejlépe e-mailem a je závazný.

Ze cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, se omlouvá nejpozději 24 hod. před smluveným termínem (v pracovních dnech) a to písmeně pomocí e-mailu nebo SMS svému učiteli. Pokud se žadatel neomluví, nebo se omluví později, vzniká autoškole nárok na smluvní pokutu ve výši 850 Kč. Slouží k pokrytí režijních nákladů autoškoly a je splatná před zahájením následující lekce výcviku.

Pokud se učitel, nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je učitel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus žadatele kontaktovat. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele.

Pokud se učitel nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus učitele kontaktovat. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat učitele během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany učitele. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na kancelář autoškoly, se kterou vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný učitelem autoškoly bude nahrazen zařazením mimořádné náhradní lekce dle časových možností učitele.

Žadatel je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena obuv pásková, nebo s volnou patou). Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud učitel vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena, např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Závěrečné zkoušky
K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výcviku dle zákona 247/2000 sb, za předpokladu, že učitel vyhodnotí jeho znalosti a dovednosti tak, že je k závěrečné zkoušce připraven. Termíny zkoušek přiděluje autoškole Magistrát hl. města Prahy a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout. Termíny zkoušek se žadatel dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého učitele.

Písemným odsouhlasením termínu zkoušky se žák zavazuje zkoušky zúčastnit. V případě neúčasti je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se písemně nejpozději 2 pracovní dny před zahájením zkoušky, a to učiteli pomocí e-mailu nebo SMS.

Pokud se žadatel ze zkoušky omluví později, nebo se nedostaví bez omluvy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (pracovní neschopnost, hospitalizace, úmrtí v rodině atp), může žadatel požádat vedení autoškoly o prominutí smluvní pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést ke zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti (teoretické nebo praktické) vylučuje úspěšné složení zkoušky.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který neučinil žádné kroky ke zlepšení svých znalostí a dovedností např. doplňovacím výcvikem, nebo konzultacemi. Úroveň žadatele posuzuje učitel.

Pojištění
V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, na kterých je výcvik prováděn. V ceně výcviku není zahrnuto úrazové pojištění žadatele.

Žadatel se se podílí na spoluúčasti při likvidaci pojistné události v případě, že závažným způsobem z nedbalosti škodu způsobil i přes předchozí upozornění učitele. 

Závěrečná ustanovení
Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoliv změnu osobních údajů, kontaktního telefonního čísla a emailové adresy potřebné ke komunikaci s autoškolou. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži žadatele.)

Žadatel se zavazuje řešit veškeré záležitosti týkající se výcviku a zkoušek výhradně osobně s výjimkou žadatelů mladších 18 let, za které, zejména závažné záležitosti, musí řešit jejich zákonný zástupce.

Žadatel tímto potvrzuje správnost svých osobních údajů v žádosti o přijetí k výcviku.

Žadatel může požadovat změnu učitele v případě, že není s průběhem výcviku spokojen a kapacitní podmínky autoškoly to umožňují.

Pokud žadatel nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím učitele, může se odvolat k vedení autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Za Autoškolu jinak, s.r.o., Martin Apeltauer, Martin Hák a Oldřich Kassl, jednatelé společnosti.